در هوای عدالت

عدالت = انسانیت آرمانی و آرمانشهرانسانی.

در هوای عدالت

عدالت = انسانیت آرمانی و آرمانشهرانسانی.

در هوای عدالت
وبلاگ شخصی سیدمحمدعلی رضوی دانش پژوه حوزه علمیه قم و دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
پنجشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷ ق.ظ

قانون تشکیل و صلاحیت ثارنوالی

قانون تشکیل و صلاحیت ثارنوالی

منبع: جریده رسمی، تاریخ نشر: 15 میزان سال 1392هـ.ش نمبر مسلسل: 1117

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح، قانون تشکیل و صلاحیت ثارنوالى

شماره: (٣٦)

تاریخ: 22/ 4 / 1392

مادۀ اول:

به تأسی از حکم فقرۀ(١٦) مادۀ (٦٤) قانون اساسی افغانستان، قانون تشکیل و صلاحیت ثارنوالی که بر اساس فیصلۀ  شماره (92) مورخ:  2/18/ 1392 هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل  (٨) فصل و( ٤٠ ) ماده به تصویب رسیده، منظور می دارم.

مادۀ دوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با قانون و فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

شورای ملی

فیصلۀ قانون تشکیل و صلاحیت ثارنوالی شماره: (92) تاریخ 18/2/ 1392

به تأسی از حکم مندرج مادۀ صدم قانون اساسی افغانستان، هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به ترکیب سه، سه نفر از اعضای جرگه قانون تشکیل و صلاحیت ثارنوالی را در ( ٨) فصل و ( ٤٠) ماده توأم با یک سلسله تعدیلات برخی مواد در جلسۀ روز چهارشنبه مؤرخ ١٨ ماه ثو ر سال ١٣٩٢ فیصله نمود.

رئیس هیئت مختلط

مولوی حافظ عبدالقیوم

معاون هیئت مختلط

حاجی محمد عبده


 

Contents

فهرست مندرجات.. 3

فصل اول: احکام عمومی.. 4

مبنی.. 4

اهداف.. 4

وظایف اساسی.. 4

استقلالیت.. 4

طرز فعالیت.. 4

فصل دوم: ترکیب وتشکیل ثارنوالی.. 5

تشکیل.. 5

تشکیلات مرکزی.. 5

شورای عالی.. 6

طرز فعالیت شورای عالی.. 7

صلاحیت ها و وظایف لوی ثارنوال.. 7

وظایف وصلاحیت های معاونان ادارۀ ثارنوالی.. 8

صلاحیت ها و وظایف ثارنوالی در امور تحقیق جرایم. 10

صلاحیت ها و وظایف ریاست ثارنوالی در امور تعقیب قضائی.. 12

صلاحیت ها و وظایف ثارنوالی درامور تحقیق وتنفیذ احکام. 12

صلاحیت ها ووظایف ریاست تدقیق ومطالعات.. 13

فصل چهارم: تشکیل، صلاحیت ها ووظایف ثارنوالی ستره محکمه. 14

ثارنوالی ستره محکمه. 14

صلاحیت ها و وظایف ثارنوال ی درامورستره محکمه. 14

فصل پنجم: تشکیل، صلاحیت ها ووظایف ثارنوالی های استیناف.. 15

تشکیل.. 15

ترکیب ثارنوالی استیناف.. 15

صلاحیت ها و وظایف ثارنوالی استیناف.. 15

عدم جواز استیناف و فرجام خواهی.. 16

اعتراض وعدم قناعت.. 16

ا رسال دوسیه به ادارۀرنوالی.. 16

فصل ششم: تشکیل، صلاحیت ها و وظایف ثارنوالی های ابتدائیه. 17

ایجادارنوالی های ابتدائیه. 17

ترکیب ثارنوالی های ابتدائیه. 17

صلاحیت ها و وظایف ثارنوالی ابتدائیه. 17

فصل هفتم: امور ذاتی ثارنوالان.. 17

شرایط استخدام ثارنوال.. 17

منظوری.. 18

مکافات.. 19

تخلفات تاْدیبی وظیفوی.. 19

تخلفات جرمی وظیفوی.. 19

عواقب تخلفات.. 20

فصل هشتم: احکام متفرقه. 20

کارت هویت.. 20

لباس ثارنوالان.. 20

پیشنهاد مقرره و وضع طرزالعمل ها و لوایح.. 21

ثبت دارائی.. 21

نشریۀ اختصاصی.. 21

مهر. 21

تاریخ انفاذ. 21

 

 


 

قانون تشکیل وصلاحیت ثارنوالی

فصل اول: احکام عمومی

مبنی

مادۀ اول: این قانون به تأسی از حکم مندرج فقرۀ (۳)مادۀ یکصدو سی وچهارم قانون اساسی افغانستان ، وضع گردیده است.

اهداف

مادۀ دوم: اهداف این قانون عبارت اند از:

۱- تنظیم امور مربوط به تشکیل ثارنوالی.

۲- تنظیم امور مربوط به صلاحیت ها و وظایف ثارنوالی.

۳- حراست از حقوق وآزادی های فردی و عامه به منظور تحکیم حاکمیت قانون وتاْمین عدالت.

۴- تنظیم امور ذاتی ثارنوا لان و کارکنان خدمات ملکی ادارۀ ثارنوالی.

۵- تنظیم امور مربوط به مسئولیت  جزائی و تأدیبی ثارنوالان.

وظایف اساسی

مادۀ سوم: ثارنوالی دارای وظایف اساسی ذیل می باشد:

۱- تحقیق عموم جرایم و اقامۀ دعوی جزائی و تعقیب آن علیه متهم در محاکم.

۲- نظارت از جریان تحقیق جرم، تنفیذ احکام قطعی محاکم و محلات سلب آزادی.

استقلالیت

مادۀ چهارم: ثارنوالی جزء قوۀ اجرائیه بوده، در اجراآت خود مستقل و تابع احکام قانون می باشد.

طرز فعالیت

مادۀ پنجم: ثارنوالی دارای تشکیل مرکزی و محلی می باشد که تحت اثر لوی ثارنوال فعالیت می نماید  ثارنوالی های محلی (ولایات و ولسوالی ها ) صرف از اجراآت اداری خویش به والی و ولسوال مربوط گزارش می دهند.

فصل دوم: ترکیب وتشکیل ثارنوالی  

تشکیل

مادۀ ششم: ادارۀ ثارنوالی متشکل است از:

 1. 1.     ثارنوالی ستره محکمه.
 2. 2.     ثارنوالی های استیناف.
 3. 3.     ثارنوالی های ابتدائیه.

تشکیلات مرکزی

مادۀ هفتم:

(1) لوی ثارنوالی متشکل است از:

 1. 1.     لوی ثارنوال
 2. 2.     معاونیت لوی ثارنوالی در امور تحقیق جرایم.
 3. 3.     - معاونیت لوی در امور تعقیب قضایی.
 4. 4.     معاونیت لوی در امورعسکری.
 5. 5.     معاونیت لوی در اموراداری.
 6. 6.     ریاست ثارنوالی تحقیق جرایم
 7. 7.     ریاست ثارنوالی تعقیب قضایی
 8. 8.     ریاست ثارنوالی نظارت برامورتحقیق.
 9. 9.     ریاست ثارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی و تنفیذ احکام.

10.ریاست ثارنوالی  مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.

11.ریاست ثارنوالی  مبارزه با جرایم علیه مسکرات و مواد مخدر.

12.ریاست ثارنوالی  مبارزه با جرایم علیه فساد اداری.

13.ریاست ثارنوالی  منع خشونت علیه زن.

14.ریاست تدقیق و مطالعات.

15.ریاست تفتیش داخلی.

16.ریاست تحریرات و دارالانشاء.

17.-ریاست پلان و پالیسی.

18.ریاست منابع بشری.

19.ریاست مالی واداری.

20.ریاست ارتباط واطلاعات عامه .

21.بورد مشاورین .

(2) طرزالعمل کاری ادارات مندرج  فقرۀ )  1)ین ماده توسط شورای عالی ثارنوالی تصویب می گردد. 

(3)  لوی ثارنوالی در امور عسکری (قوای مسلح، پولیس،مؤظفین امنیت ملی وسایر ادارات دارای تشکیلات عسکری) دارای تشکیلات مندرج اجزای ( 6، 7، 8، 9 و ۱۲  فقرۀ( ۱) این ماده نیزمی باشد.

شورای عالی

مادۀ هشتم: به منظور تنظیم بهتراجراآت ادارات تحت اثر و مراقبت از پیشبرد سالم آن ، شورای عالی ادارۀ لوی ثارنوالی به ترتیب ذیل ایجاد می گردد:

 1. 1.     لوی ثارنوال به حیث رئیس
 2. 2.     معاونان ثارنوال به حیث اعضاء.
 3. 3.     رؤسای ثارنوالی های مندرج فقره(3) مادۀ هفتم این قانون به حیث اعضاء.

فصل سوم:  صلاحیت ها و وظایف

صلاحیت ها و وظایف شورای عالی

مادۀ نهم:

شورای عالی ادارۀ ارنوالی دارای صلاحیت ها ووظایف ذیل می باشد:

 1. 1.     تصویب ستراتیژی، پالیسی و پلان کاری ادارۀ لوی ثارنوالی.
 2. 2.     بررسی و تحلیل موضوعات جزایی و اداری پیشنهاد شده واتخاذ تصامیم لازم در زمینه.
 3. 3.     بررسی احصائیه های جرمی، تحلیل و ارزیابی علل وانگیزه بالا رفتن گراف ارتکاب جرایم و اتخاذ تصمیم در مورد جلوگیری و مبارزه با آن.
 4. 4.     اتخاذ تصمیم در مورد استهداآت ثارنوالی ها
 5. 5.     اتخاذ تدابیر به م نظور ارتقای ظرفیت کاری ثارنوالا ن و تربیه و آموزش کادرهای مسلکی واداری ادارۀ ثارنوالی.
 6. 6.     استماع گزارش سالانه و گزارش‌های دوره ای ادارات مربوط واتخاذ تصمیم لازم در زمینه.
 7. 7.     تهیه مسودۀ اسناد تقنینی در عرصۀ کاری مربوط.
 8. 8.     تثبیت وارتقای درجۀ امتیاز مسلکی وکادری ثارنوالان وتصویب آن.
 9. 9.     تصویب لوایح و طرز العمل های مربوط.
 10. 10.                        تعیین کارت هویت و تثبیت یونیفورم ثارنوالان.
 11. 11.                        تائید طرح تشکیل وبودجۀ سالانۀ ثارنوالی.
 12. 12.                        بررسی سایر امور مربوط به ادارۀ ثارنوالی که لوی ثارنوال به شورای عالی محول می نماید.
 13. 13.                        بررسی شکایات ثارنوالان و سایر کارکنان خدمات ملکی و اتخاذ تصمیم در زمینه.

طرز فعالیت شورای عالی

مادۀ دهم: طرز فعالیت و تدویر جلسات شورای عالی ادارۀ ثارنوالی طبق طرزالعمل  جداگانه که توسط آن شورى تصویب می گردد، تنظیم می شود.

صلاحیت ها و وظایف لوی ثارنوال

مادۀ یازدهم: لوی ثارنوال دارای صلاحیت ها و وظایف ذیل می باشد:

۱- رهبری ادارات تحت اثر درمرکز و ولایات و مراقبت از اجراآت آنها مطابق احکام قانون.

۲- ریاست از شورای عالی ادارۀ ثارنوالی.

۳- اصدار اوامر وهدایات به ثارنوالان وادارات تحت اثر و تائید یا رد ویا تعدیل نظریات، تصامیم و قرارهای آنها مطابق احکام قانون.

۴- تعلیق وممنوع الخروجی و سایر تدابیر احتیاطی ومالی علیه متهمین ورفع آن مطابق احکام قانون.

۵- مطالبۀ تجدید نظربر فیصله های قطعی محاکم در موضوعات جزایی به سبب ظهور دلایل جدید طبق احکام قانون.

۶- ارائه پیشنهاد به شورای عالی ستره محکمه مبنی بر تدویر جلسۀ فوق العاده آن شوری در رابطه به تجدید نظر بر فیصله های قطعی دیوان های ستره محکمه درموضوعات جزایی .

۷-اشتراک در جلسات قضایی شورای عالی ستره محکمه مبنی برتجدید نظردرقضایای جزایی ودرسایر موضوعات بنابردرخواست آن شوری.

۸- تفویض صلاحیت تحقیق درصورت لزوم از یک ثارنوالی به ثارنوالی دیگر.

۹- پیشنهاد تبدیل محکمه درقضایای جزایی به شورای عالی ستره محکمه مطابق احکام قانون.

۱۰ -تقرر، تبدیل، ترفیع، تقاعد، ثارنوالان و  انفکاک وقبول استعفای سایر کارکنان ویا پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح مطابق به احکام قانون.

۱۱ - نظارت از رعایت حقوق مظنونین، متهمین ومجرمین .

۱۲ - ارائه گزارش اجراآت ثارنوالی به شورای ملی و عندالمطالبه به رئیس جمهور.

۱۳ - اجرای سایر امور مطابق احکام قانون .

وظایف وصلاحیت های معاونان ادارۀ ثارنوالی

مادۀ دوازدهم:

(۱) وظایف وصلاحیت های معاون  ادارۀ ثارنوالی درامورتحقیق جرایم:

۱- رهبری وسازماندهی پیشبرد امور تحقیق بداخل میعاد قانونی  و اعمال وظایف مطابق احکام قانون.

۲-مراقبت از اتخاذ تصمیم ثارنوالان تحقیق درمورد قانونیت توقیف متهمین.

۳- اصدار هدایات به ثارنوالان تحقیق درجهت اجتناب از بی سرنوشتی مظنونین و متهمین .

۴-ارائه به موقع گزارش امور به مقام لوی ثارنوال .

۵- پیشنهاد حالت تعلیق و ممنوع الخروجی وسایر تدابیر احتیاطی ومالی علیه متهمین ورفع آن به مقام لوی ثارنوال مطابق احکام

قانون.

(۲) وظایف وصلاحیت های معاون ادارۀ ثارنوالی در امور تعقیب  قضایی:

۱- رهبری وسازماندهی اجراآت ثارنوالی های استیناف مرکز و ولایات از حیث مطابقت با قانون.

۲- ملاحظه واتخاذ تصمیم درمورد تصامیم اتخاذ شدۀ ریاست ثارنوالی های فوق الذکر.

۳- اتخاذ تصمیم مبنی بر تائید فیصله های محاکم استیناف ودیوان های مربوط ستره محکمه درصورت عدم موجودیت خطا در تطبیق وتاویل قانون در فیصله های متذکره .

۴- اتخاذ تصمیم وترتیب اعتراض علیه فیصله های صادرۀ محاکم استیناف درصورت موجودیت خطا در تطبیق و تاویل قانون در

فیصله های محاکم استیناف وتقدیم آن به دیوان های مربوط ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

(۳)وظایف و صلاحیت معاون لوی ثارنوالی درامور عسکری:

۱- رهبری وسازماندهی اجراآت ثارنوالان عسکری در مرکز و  ولایات از حیث مطابقت با قانون.

۲- اتخاذ تصمیم در مورد فیصله های محاکم استیناف ودیوان عسکری ستره محکمه دولت جمهورى اسلامى افغانستان.

۳- مراقبت از رعایت قانونیت در اجراآت ثارنوالان عسکری تحت اثر.

۴- اتخاذ تصمیم درمورد قناعت ویا اعتراض بر فیصله های محاکم استیناف عسکری .

۵- تقدیم اعتراض بر فیصله های محاکم عسکری استیناف و تقدیم آن به دیوان عسکری ستره محکمه دولت جمهورى اسلامی افغانستان.

(۴)صلاحیت ها و وظایف معاونیت اداری .

معاونیت اداری، دارای صلاحیت ها ووظایف ذیل می باشد:

۱- ترتیب بودجه وتشکیل ادارۀ ثارنوالی درتفاهم با مراجع مربو ط طبق احکام قانون.

۲- تنظیم امور ذاتی ثارنوالا ن و سایرکارکنان اداری ادارۀ ثارنوالی.

۳- ارائه خدمات مالی و تدارکاتی ادارات تحت اثر لوی ثارنوال طبق اسناد تقنینی مربوط.

۴- تطبیق بودجۀ ثارنوالی

۵- حفاظت و مراقبت دارائی منقول و غیر منقول ادارۀ ثارنوالی.

۶- تنظیم دورۀ ستاژ ثارنوالان  وتدویر کورس های آموزشی، کنفرانس ها ، سیمینار ها وسایربرنامه های ارتقای ظرفیت ثارنوالان وکارکنان مربوط.

۷- انجام سایر صلاحیت ها و وظایف اداری مطابق اسناد تقنینی مربوط.

(۵) وظایف وصلاحیت ریاست های عمومی ثارنوالی های مبارزه علیه  امنیت داخلی وخارجی، ثارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدرومسکرات و ثارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن مطابق به احکام قوانین خاص شان اعمال می گردد .

(۶) وظایف وصلاحیت سا یر ریاست ها  طبق قانون اعمال می گردد .

(۷)معاونان لوی ثارنوال صلاحیت ها ووظایف بخش های مربوط را تحت نظر لوی ثارنوا ل اعمال می نمایند

)۸( معاونان لوی ثارنوال هر یک از اجراآت بخش های مربو ط وارسی ونزد لوی ثارنوال مسئول می باشند.

(۹) در غیاب لوی ثارنوال یکی از معاونان که به او تفویض صلاحیت شده باشد، علاوه از اعمال صلاحیت امور مربوط، صلاحیت لوی ثارنوال را در سائر بخش ها نیز اعمال می کند.

صلاحیت ها و وظایف ثارنوالی در امور تحقیق جرایم

مادۀ سیزدهم:

(1) ثارنوالی در امور تحقیق جرایم، دارای صلاحیت ها و وظایف ذیل می باشد:

۱ - تحقیق قضایای جرمی بعد از دریافت محاضر کشفی از طریق مراجع ذیصلاح مربوط یا حصول اطلاع از وقوع جرم یا موجودیت قرائن مبنی بر وقوع آن .

۲- جمع آوری دلایل الزام و انتساب جرم یا رد آن به شخص مظنون

۳- مطالبۀ اسناد و مدارک اضافی مربوط به وقوع جرایم و شناسائی مرتکب آن از مراجع ذیصلاح کشف و امر به نحوه جمع آوری دلایل مربوط و رهنمائی لازم در زمینه در جریان اکمال تحقیق یا سیر محاکمه.

۴- ارائه پیشنهاد اجازۀ تلاشی منزل رهایشی و سایر ساختمان ها ی شخصی ومسکونی یا انسداد مؤقت آن به محکمۀ ذیصلاح طبق احکام قانون.

۵- مطالبه نظر اهل خبره، رهنمائی لازم در زمینه یا تعیین اهل خبرۀ دیگر در صورت اعتراض علیه آنها یا نظر ارایه شده توسط آنها.

۶- صدور امر احضار یا گرفتاری، نظارت و توقیف مظنون یا متهم یا الغای آن مطابق احکام قانون.

۷- پیشنهاد تمدید توقیفمتهم به محکمۀ ذیصلاح مطابق احکام قانون.

۸-اعادۀ محاضر کشفی در صورت عدم رعایت احکام قانون در اجراآت.

۹- صدور قرار مبنی بر تعقیب قضائی متهم مطابق احکام قانون.

۱۰ - انصراف از تعقیب عدلی مظنون و متهم یا اصدار قرار عدم لزوم اقامۀ دعوی یا حفظ دوسیۀ جزا ی ی مطابق احکام قانون.

۱۱ - اتخاذ تصمیم در مورد اشیای ضبط شده متعلق به جرم یا ناشی از آن در حدود احکام قانون.

۱۲ - اتخاذ تصمیم در مورد انجماد یا ضبط یا منع تصرف دارایی متهم در جرایم مالی یا فساد اداری و سایرجرایمی که ایجاب مصادره، رد مال یا جبران ضرر را نماید یا پیشنهاد آن به محکمه مطابق احکام قانون.

۱۳ - امر به رهائی متهم از توقیف به تضمین بالمال یا بدون آن یا اتخاذ تدابیر احتیاطی دیگر طبق احکام قانون.

۱۴ - پیشنهاد تعلیق وظیفه متهم به محکمه در صورتیکه جریان تحقیق به اخلال مواجه باشد.

۱۵ - رعایت حقوق مظنونین ومتهمین مطابق قانون اساسی وسایر قوانین نافذه .

-         انجام سایر وظایف و صلاحیت ها مطابق احکام قانون. 

(2) ثارنوال تحقیق مکلف است، در احوال مندرج اجزای(7، 8، 9، 10، 11، 12، 13) فقرۀ ( ۱) این ماده  تائید رئیس ثارنوالی مربوط را در زمینه اخذ نماید .

صلاحیت ها و وظایف ریاست ثارنوالی در امور تعقیب قضائی

مادۀ چهاردهم:

ثارنوالی در امور تعقیب قضائی دارای صلاحیت ها و وظایف ذیل می باشد:

۱-بررسی اوراق تحقیق و اتهامنامه و تحلیل نتایج حاصله و قرار ثارنوالی مربوط مبنی بر تعقیب  قضایی متهم مطابق احکام قانون .

۲- اصدارقرار رهایی متهم مطابق به احکام قانون .

۳- تائید قرار ونتایج حاصله از تحقیق مندرج اتهامنامه یا رد آن و رهنمایی لازم در رفع نواقص مذکور.

۴-مطلع ساختن اشخاص ذیعلاقه از تاریخ و زمان جلسات قضائی.

۵- اشتراک در جلسات قضائی به منظور ارائه توضیحات و دفاع از دعوای اقامه شده در پیشگاه محکمه.

۶- استدلال و تحلیل مسایلی که حین رسیدگی قضیه در محکم ه مطرح می گردد.

۷- اعتراض یا قناعت برقرار و فیصلۀ محکمه.

۸-اطلاع به مراجع سلب آزادی از تصمیم و قرار یا حکم محکمه در مورد سرنوشت متهم تحت توقیف.

۹-اطلاع به مراجع پولیس در مورد متهمی که به حکم قطعی محکمه به جزای تنفیذی سلب آزادی محکوم گردیده و تحت توقیف قرارنگرفته و یا رها شده باشد.

۱۰ -انجام سایر وظایف و صلاحیت ها مطابق احکام قانون.

صلاحیت ها و وظایف ثارنوالی درامور تحقیق وتنفیذ احکام

مادۀ پانزدهم:

(1) ارنوالی در امور تحقیق و تنفیذ احکام دارای صلاحیت ها ووظایف ذیل می باشد:

۱- نظارت از قانونیت اجراآت در مراجع تحقیق.

۲- نظارت از تطبیق و تنفیذ قرارها  و فیصله های محاکم در قضایای جزایی.

۳- نظارت از محلات سلب آزادی به منظور اطمینان از رعایت احکام قانون در مورد اشخاص تحت نظارت، توقیف، محبوس ومحجوز.

۴- استماع شکایات واخذ درخواست اشخاص تحت نظارت، توقیف، محبوس ومحجوز.

۵- جلوگیری از گرفتاری و توقیف غیرقانونی در محلات سلب آزادی و توقیف بیشتر از میعاد معین قانونی.

۶- نظارت از رعایت حفظ الصحه، اعاشه و اباته و رعایت حقوق بشری در نظارت خانه ها، توقیف خانه ها، محابس و مراکز اصلاح وتربیت اطفال و امر انتقال اشخاص تحت نظارت یا توقیف ومحبوسین ومحجوزین مریض حسب احوال به مراکز صحی خارج ازمحلات مذکور طبق اسناد تقنینی مربوط.

۷- رهائی به موقع محبوسین بعد از سپری نمودن مدت محکومیت یا عفو مجازات .

(2) ثارنوالی به استثنای جزء ( ۲) مادۀ سوم این قانون نمی تواند سایر امور مربوط به وزارت ها و ادارات دولتی را نظارت نماید.

صلاحیت ها ووظایف ریاست تدقیق ومطالعات

مادۀ شانزدهم:

ریاست تدقیق و مطالعات دارای صلاحیتها و وظایف ذیل می باشد:

۱- تدقیق دوسیه های جزایی که از طرف لوی ثارنوال یا معاونان وی محول می گردد و ابراز نظر در زمینه.

۲- تهیه وارائه مشوره های قانونی در برابر استهداآت ثارنوالی ها.

۳- تهیه و ترتیب احصائیۀ جرایم وتنظیم بانک معلوماتی قضایای جرمی .

۴- تهیه وترتیب مسوده های اسناد تقنینی مربوط.

۵- تدقیق ومطالعه رساله ها وتالیفات مربوط به کادر مسلکی ثارنوالی وابراز نظر در زمینه.

۶- طرح وترتیب لوایح طرزالعمل ها ورهنمود های کاری ثارنوالی.

۷- انجام سایر وظایفی که از طرف لوی ثارنوال محول می گردد.

فصل چهارم: تشکیل، صلاحیت ها ووظایف ثارنوالی ستره محکمه

ثارنوالی ستره محکمه

مادۀ هفدهم:

ثارنوالی ستره محکمه درمرکز ادارۀ ثارنوالی فعالیت نموده ودارای بخش های ذیل می باشد:

 1. 1.     ثارنوالی جزای عمومی.
 2. 2.     ثارنوالی جرایم علیه امنیت عامه.
 3. 3.     ثارنوال ی جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی و جرایم وظیفوی منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی.
 4. 4.     ثارنوالی جرایم وظیفوی قوای مسلح، پولیس، مؤظفین امینت ملی و سایر ادارات دارای تشکیلات عسکری.
 5. 5.     ثارنوالی جرایم فساد اداری.
 6. 6.     ثارنوالی جرایم مواد مخدر و مسکرات.
 7. 7.     ثارنوالی جرایم اطفال.

صلاحیت ها و وظایف ثارنوال ی درامورستره محکمه

مادۀ هجدهم:

ثارنوالی ستره محکمه دارای صلاحیت ها ووظایف ذیل می باشد:

۱- فرجام خواهی یا انصراف از آن طبق احکام قانون .

۲- اعتراض بر فیصله های جزایی محاکم استیناف مطابق احکام قانون.

۳ - تعقیب قضیه در مرحلۀ فرجام خواهی وتجدید نظر ستره محکمه.

۴- ارائه معلومات وتوضیحات دربرابر پرسش های شفاهی یا تحریری اعضای دیوان یا مستشاران مربوط.

۵- انجام سایر وظایفی که طبق احکام قانون از طرف لوی ثارنوال محول  میگردد.

 

فصل پنجم: تشکیل، صلاحیت ها ووظایف ثارنوالی های استیناف

تشکیل

مادۀ نزدهم:

هر ولایت دارای ثارنوالی استیناف می باشدکه وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق احکام این قانون اعمال می نماید.

ترکیب ثارنوالی استیناف

مادۀ بیستم:

ثارنوالی استیناف دارای بخش های ذیل می باشد:

 1. 1.     ثارنوالی تحقیق جرایم.
 2. 2.     ثارنوالی تعقیب قضایی.
 3. 3.     ثارنوالی نظارت بر اجراآت تحقیق، تنفیذ احکام و محلات سلب آزادی.

صلاحیت ها و وظایف ثارنوالی استیناف

مادۀ بیست ویکم:

ثارنوالی استیناف صلاحیت ها و وظایف مندرج مواد ( 14، 15 و 16 ) این قانون را در حوزۀ ولایت مربوط حسب ذیل

اعمال می نماید، مگر اینکه قانون طوردیگری حکم نموده باشد:

۱- نظارت از اجراآت مراجع تحقیق درثارنوالی های ابتدائیه در ساحۀ مربوط.

۲- نظارت از قانونیت اجراآت هربخش مربوط در حوزۀ ولایت.

۳- تائید یا رد تصامیم وقرار های ثارنوالی های ابتدائیه طبق احکام قانون.

۴- استیناف خواهی بر حکم صادره محکمۀ ابتدائیه یا انصراف از آن طبق احکام قانون.

۵- تعقیب قضیه در مرحلۀ استیناف.

۶- مطالبۀ توقیف متهم رها شده یا تمدید توقیف متهم در جریان محاکمه یا اعتراض بر امر رهائی متهمین که تمدید توقیف آن از محکمه مطالبه شده باشد.

۷- مطالبۀ اتخاذ تدابیر احتیاطی به منظور تضمین تنفیذ مجازات و تعویضات مالی .

۸- قناعت و عدم قناعت به قرار و فیصلۀ محکمۀ استیناف طبق احکام قانون.

عدم جواز استیناف و فرجام خواهی

مادۀ بیست ودوم:

(1) ستیناف وفرجام خواهی در حالات ذیل جواز ندارد:

۱- هرگاه محکمۀ ابتدائیه درجرم جنحه الی یکسال حبس یا جزای نقدی الی مبلغ یکصد هزار افغانی جزاء حکم نموده باشد ثارنوال نمی توانداستیناف خواهی نماید.

۲- هرگاه محکمۀ استیناف درجرم جنحه الی دوسال حبس یا جزای نقدی الی مبلغ دوصد هزار افغانی یا هر دو جزاء حکم نموده باشد، ثارنوال نمی تواند فرجام خواهی نماید.

(2) ثارنوال استیناف دوسیه های قابل فرجام خواهی را در مرکز به ثارنوالی ستره محکمه ارسال می نماید.

اعتراض وعدم قناعت

مادۀ بیست وسوم:

(1)  ثارنوال استیناف قرار ثارنوالان بخش ها و ثارنوالان ابتدائیه شهری و ثارنوالان ولسوالی های مربوط را غور

و بررسی نموده، در مورد رد یا تائید آن تصمیم اتخاذ می کند . در صورت رد و عدم قناعت به قرار صادره، دلایل خود

را توضیح و در صورت ایجاب غرض تصحیح به مرجع مربوط هدایت می دهد.

(2) هرگاه قرار ثارنوال ابتدائیه مبنی بر قناعت به حکم یا قرار محکمه باشد، ثارنوال استیناف می تواند دلایل رد و عدم قناعت خویش را بر حکم یا قرار توضیح نموده و در موعد معین به محکمۀ استنیاف مربوط ارسال نماید.

ا رسال دوسیه به ادارۀرنوالی

مادۀ بیست و چهارم:

(1) هرگاه ثارنوال استیناف به حکم و فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه یا استیناف در جرم جنایت قناعت نماید، با رعایت احکام این قانون دوسیه را غرض اتخاذ تصمیم بعدی به ثارنوالی ستره محکمه  ارسال می نماید.

(2) هرگاه لوی ث ارنوال یا معاون تعقیب قضایی به تصمیم ثارنوالی ستره محکمه مبنی بر قناعت به حکم صادره در جرم جنایت موافق نباشد، درخواست فرجام خواهی خویش را با ذکر دلایل به مرجع مربوط ارسال می نماید.

 

فصل ششم: تشکیل، صلاحیت ها و وظایف ثارنوالی های ابتدائیه

ایجادارنوالی های ابتدائیه

مادۀ بیست وپنجم:

ثارنوالی ابتدائیه در مرکز ولایت و ولسوالی و نواحی شهر ی ( موازی با محاکم ابتدائیه یا دیوان های ابتدائی جزائی محاکم) تحت اثر ثارنوالی استیناف مربوط ایجاد می گردد.

ترکیب ثارنوالی های ابتدائیه

مادۀ بیست وششم:

ثارنوالی ابتدائیه دارای بخش های ذیل  می باشد:

 1. 1.     ثارنوالی تحقیق جرایم.
 2. 2.     ثارنوالی تعقیب قضائی.
 3. 3.     ثارنوالی نظارت بر اجراآت مراجع تنفیذ احکام.
 4. 4.     ثارنوالی کارکنان اداری.

صلاحیت ها و وظایف ثارنوالی ابتدائیه

مادۀ بیست وهفتم:

ثارنوالی های ابتدائیه تمام وظایف و صلاحیت بخش ها را در حوزۀ مربوطه انجام واعمال می نماید، مگر اینکه به حکم قانون در حیطۀ صلاحیت ثارنوال استینا ف یا ریاست های مرکزی قرار داشته باشد.

فصل هفتم: امور ذاتی ثارنوالان

شرایط استخدام ثارنوال

مادۀ بیست وهشتم :

(1)  شخص وا جد شرایط ذیل به حیث ثارنوال استخدام شده می تواند:

۱- داشتن تابعیت افغانستان.

۲- داشتن حد اقل سند لسانس از پوهنی حقوق یا شرعیات.

۳- عدم حرمان از حقوق مدنی.

۴-عدم عضویت در احزاب سیاسی.

۵-عدم محکومیت به جرایم فساد اداری، جنحه عمدی یا جنایت .

۶-عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷- اکمال دورۀ ستاژ ثارنوالی یا اکمال دورۀ ستاژ مراکز آموزش حقوقی وقضائی یا داشتن تجربۀ کاری الی سه سال در مراجع عدلی و قضائی یا قانون گذاری .

۸- اکمال سن ( ۲۴) سالگی.

(2) شخصی به حیث ثارنوا ل عسکری مقرر شده می تواند که علاوه بر داشتن شرایط مندرج فقرۀ ( ۱)  این ماده حایز شرایط مندرج قانون امور ذاتی پولیس نیز باشد.

منظوری

مادۀ بیست ونهم:

(۱)  تقرر، تبد یل، ترفیع، تقاعد، رفع تقاعد، تثبیت وتعدیل رتبه و استعفای ثارنوالان ملکی بست های ثارنوالان سوم و پاینتر از آن و عسکری به شمول رتب دگروال و پاینتر از آن به پیشنهاد معاونیت مربوط و منظوری لوی ثارنوال صورت  می گیرد.

)۲ (تقرر، تبدیل، تقاعد و استعفای ثارنوالان ملکی بست های دوم  و بالاتر از آن و ثارنوالا ن عسکری رتب برید جنرالی و بالاتر از آن به تصویب شورای عالی ثارنوالی،  پیشنهاد لوی ثارنوال و منظوری رئیس جمهور صورت می گیرد.

) تقرر، تبدیل، ترفیع، تمدید خدمت،  تقاعد و رفع آن، اعطای موافقه، قبول استعفی، رخصتی و سایر حقوق، امتیازات و مکلفیت ه ای ثارنوالان که دراین قانون پیشبینی نه گردیده است ، حسب احوال طبق احکام قانون کار ، قانون کارکنان خدمات ملکی ، قانون امور ذاتی پولیس و سایر اسناد تقنینی مربوط صورت می گیرد.

(۴) ثارنوال ملکی وعسکری با اکمال  سن ( ۶۵) سالگی یا چهل سال خدمت بالفعل به تقاعد سوق گر دیده و تمدید خدمت نمی گردد.

) امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی  اداره ثارنوالی طبق احکام قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی صورت می گیرد.

مکافات

مادۀ سی ام:

اعطای تقدیرنامه، تحسین نامه و مکافات نقدی برای ثارنوالان و سایر کارکنان طبق احکام مندرج قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی و سایراسناد تقنینی مربوط صورت می گیرد.

تخلفات تاْدیبی وظیفوی

مادۀ سی ویکم:

موارد آتی تخلفات وظیفوی ثارنوال شناخته می شود:

۱- توقیف مظنون یا متهم درحالاتیکه برای احضار وی قانون طرق غیر از توقیف را پیشبینی نموده باشد و متهم آنرا تکمیل نماید.

۲- تاْخیر عمدی دراکمال تحقیق یا اقامۀ دعوی در خلال میعادی که قانون تعیین نموده است.

۳- بی سرنوشت گذاشتن شخص درتوقیف خانه یا محبس بخلاف حکم قانون یا بیشتر از میعاد معینۀ قانونی ناشی ازاهمال یا غفلت.

۴- سایر مواردی که نقض وجائب سلوکی وی تشخیص گردد.

تخلفات جرمی وظیفوی

مادۀ سی ودوم:

موارد آتی تخلفات جرمی ثارن وال  شناخته می شود:

۱- اهمال در امر نظارت از احوال مربوط به توقیف شد گان و محبوسین در داخل محابس و توقیف خانه ها، انصراف ویا عدم تعقیب متهم در احوالی که جرم ارتکاب گردیده و علیه متهم دلایل کافی الزام موجود باشد.

۲- توقیف یا صدور امرتوقیف بدون دلایل مؤجه.

۳- بی اعتنایی به اطلاع از وقوع جرم یا شکایت شاکی یا درخواست مراجع درمواردی که تحریک دعوی موقوف به شکایت یا درخواست باشد یاانصراف ازآن بدون دلایل مؤجه .

عواقب تخلفات

مادۀ سی و سوم:

(1) هرگاه ثارنوال مرتکب تخلفات مندرج مادۀ سی ودوم این قانون گردد، موضوع توسط ریاست تفتیش به امر لوی ارنوال بررسی گردیده ونتیجه غرض اتخاذ تصمیم به شورای عالی ثارنوالی تقدیم می گردد.

(2) درصورت ارتکاب جرم مندرج مادۀ سی ودوم این قانون وظیفه وی به تصویب شورای عا لی تعلیق و تحقیق از وی توسط هیئتی متشکل از دونفر ثارنوال تحت ریاست یکی از اعضای شورای عالی ادارۀ ثارنوالی به تعیین لوی ثارنوال صورت می گیرد.

فصل هشتم: احکام متفرقه

کارت هویت

مادۀ سی وچهارم:

ثارنوالان دارای کارت هویت مخصوصی بوده که از طرف شورای عالی ثارنوالی تصویب می گردد و حین اجرا ی وظیفه ارائه می گردد.

لباس ثارنوالان

مادۀ سی وپنجم:

ثارنوالان مکلف اند هنگام اشتراک درجلسات قضا یی به لباس مخصوص ثارنوالی که از طرف شورای عالی مشخص ودرلایحۀ مربوط پیشبینی شده است، ملبس باشند.

پیشنهاد مقرره و وضع طرزالعمل ها و لوایح

مادۀ سی وششم:

شورای عالی ثارنوالی می تواند به  منظور تطبیق بهتراحکام این قانون و تنظیم وظایف بخش های مختلف ثارنوالی، مقرره ها وتعدیل قوانین را در ساحات مربوط پیشنهاد و لوایح و طرزالعمل ها را وضع نماید.

ثبت دارائی

مادۀ سی وهفتم:

ثارنوالان مکلف اند ، قبل از اشغال وظیفه، دارائی منقول و غیر منقول خویش را ثبت و از تغییر و افزایش در آن همه ساله به مراجع مربوط معلومات ارائه نمایند.

نشریۀ اختصاصی

مادۀ سی و هشتم:

ادارۀ ثارنوالی دارای نشریۀ علمی و تحقیقاتی اختصاصی می باشد.

مهر

مادۀ سی ونهم:

ادارۀ ثارنوالی و ریاست های مرکزی آن و ثارنوالی های ستره محکمه، استیناف و ابتدائیه وسایر ادارات مربوط دارای مهر مخصوص می باشند که از طرف شورای عالی ثارنوالی مشخص میگردد.

تاریخ انفاذ

مادۀ چهلم:

این قانون بعد از توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد . با انفاذ این، قانون ثارنوالی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره  (۷۸۶) سال ۱۴۲۲ ه.ق و سایر احکام مغایر این قانون ملغی می گردد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۱۰
mohammad razavi

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی